Bestyrelsen

Hadsten Billedskole er en forening med en bestyrelse bestående af forældre.

Hvis du er interesseret i at hjælpe til med et eller andet i forbindelse med billedskolen, så kontakt os gerne. Du risikerer ikke, at du pludselig og mod din vilje bliver medlem af bestyrelsen 😉

Formand: Anne Ørskov, Tellusvej 7, 8370 Hadsten, tlf. 21205221.

Næstformand: Marie Fjendbo Jørgensen, Lerbjergvej 24, 8370 Hadsten, tlf. 30255395.

Kasserer: Pia Læssoe Olesen, Højager 105, 8382 Hinnerup, tlf. 61665878

Bestyrelsesmedlem: Tina Alstrup Larsen, Høgevænget 33,  8370 Hadsten, tlf. 26175443

Vedtægter for Hadsten Billedskole

§ 1. Navn: Hadsten Billedskole
Stk. 1. Hadsten Billedskole har hjemsted i Hadsten i Favrskov kommune.

§ 2. Formål:
Stk. 1. Hadsten Billedskoles formål er:
– at tilbyde de 6-16-årige i Favrskov Kommune et kreativt fritidstilbud.
– at give børn mulighed for at udvikle et selvstændigt billedsprog.
– at give børn mulighed for koncentration og fordybelse til denne udvikling.
– at styrke og stimulere denne udvikling gennem leg og eksperimenter med forskellige materialer og teknikker.
– at inspirere og udfordre børns fantasi ved at præsentere dem for andre udtryksformer.
– at være en synlig del af det lokale miljø bl.a. gennem udstillinger.
– at tilbyde et skabende miljø med fokus på nærvær, spontanitet og glæde ved billedarbejde i et kreativt fællesskab med andre børn.

§ 3. Medlemskab og kontingent:
Stk. 1 Som medlemmer kan optages en forælder eller værge, som har tilmeldt et barn på billedskolen, samt myndige personer der kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk. 2. Til drift af foreningens formål betales et halvårligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning:
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges blandt foreningens medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Der skal vælges en formand, en kasserer og en sekretær. Valgperioden er 2 år, dog sikres at der skiftevis er 1, henholdsvis 2 af bestyrelsens medlemmer der er på valg. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges en revisor og en revisor-suppleant. Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening eller af formand og kasserer.

§ 5. Regnskab og revision:
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Det reviderede årsregnskab og efterfølgende årsbudget fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.                                                                                                                  Stk 3. Såfremt bestyrelsen beslutter det, kan kassererens opgaver samt andre administrative opgaver udføres af ekstern, betalt assistance.

§ 6. Generalforsamling:
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel min. ved oplysning på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt
Stk. 2. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle som har betalt kontingent. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved ønske om skriftlig afstemning skal flere end 2 af medlemmerne tilkendegive dette.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning af ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig dagsorden samt varsles ved indrykning i dagspressen mindst 14 dage før.

§ 8. Vedtægtsændringer:
Stk.1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamling.
Stk.2 Dagsordenen til generalforsamlingen skal i givet fald indeholde forslag til ændringerne.

§ 9 Opløsning:
Stk.1 Beslutning om opløsning af foreningen træffes ved almindelig stemmeflertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages varsel.

§ 10 Ordinære generalforsamling:
Den første ordinære generalforsamling finder sted marts 2007.

Revideret 29/5 2018